دسترسی سریع 
عنوان خدمت نحوه ارائه
زیرخدمت
راهنمای
استفاده از
زیرخدمت
اطلاعات تکمیلی زیرخدمت )شناسنامه زیرخدمت( لینک صفحه
دریافت خدمت
FAQ SLA شماره تماس و نام
واحد پاسخگوی
زیرخدمت
عنوان خدمت
کلان )شناسه
خدمت(
عنوان زیر خدمت
)شناسه زیرخدمت(
تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي
10031455000
تدوين استانداردهاي ملي ►
10031455100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع تدوين استاندارد ملي ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► امور تدوين/ خانم رهنما / 32220235 داخلی 209
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML) ►
10011455101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► امور تدوين/ خانم رهنما / 32220235 داخلی 209
تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
13011456000
تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد  ►
13011456100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران►

--------
سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / آقای رحمتی/  32220235 داخلی 206
تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد   ►
13011456101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران►

--------
سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / آقای رحمتی/  32220235 داخلی 206
تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد  ►
13011456102
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► متولي سازمان ملي استاندارد
تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد   ►
13011456103
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ►

بانك اطلاعاتي مراكز آموزشي همكار ►
سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره آموزش و ترويج / خانم پویان /
32220235 داخلی 104
تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد  ►
13011456104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►

 
لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► بانك اطلاعاتي كارشناسان استاندارد ►


 
سوالات متدوال زیرخدمت ►


 
بيانيه توافق سطح خدمت► امور تدوين/ خانم رهنما / 32220235 داخلی 209
تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي   ►
13011456105
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح  خدمت► اداره آموزش و ترويج / خانم پویان /
32220235 داخلی104
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي  ►
13011456106
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► متولي سازمان ملي استاندارد
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي   ►
13011456107
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► متولي سازمان ملي استاندارد
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي    ►
13011456108
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► متولي سازمان ملي استاندارد
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
10031457000
صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد    ►
10031457100
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجراي استاندارد/ آقاي بخت/ 32220235 داخلی 202
تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد  ►
10031457102
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجراي استاندارد/ آقاي بخت/ 32220235 داخلی 202
نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل  ►
10031457103
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجراي استاندارد/ آقاي بخت/ 32220235 داخلی 202
نظارت بر ايمني آسانسور   ►
10031457104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►    لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مديريت بازرسي آسانسور ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► بخش فلزی/ آقای رحمتی/ 32220235 داخلی 206
نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها  ►
10031457105
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر استاندارد تجهيزات تفريحي ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► بخش فلزی/ آقای رحمتی/ 32220235 داخلی 206
نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار   ►
10031457106
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجراي استاندارد/ 
نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي  CNG  ►
10031457107
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر استاندارد جايگاه هاي CNG ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاسها / آقای دایی جواد/ 32220235 داخلی 204
نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي بر   ►
10031457108
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاسها / آقای دایی جواد/ 32220235 داخلی 204
نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه    ►
10031457109
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجراي استاندارد/ آقاي امیدی/ 32220235 داخلی 207
نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه    ►
10031457110
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجراي استاندارد/ آقاي امیدی/ 32220235 داخلی 207
صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد    ►
10031457111
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجراي استاندارد/ آقاي بخت/ 32220235 داخلی 202
صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال   ►
10031457112
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اجراي استاندارد/ آقاي بخت/ 32220235 داخلی 202
ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي

10031458000
صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي)  ►
10031458100
الكترونيكي   لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره صادرات و واردات / خانم همت زاده /32220235 داخلی 103
تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره)   ►
10031458101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير  خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره صادرات و واردات / خانم همت زاده /32220235 داخلی 103
صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي  ►
10031458102
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره صادرات و واردات / خانم همت زاده /32220235 داخلی 103
صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي )  ►
10031458103
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره صادرات و واردات / خانم همت زاده /32220235 داخلی 103
صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر  ►
10031458104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ثبت كالا و برند و صادرکننده برتر ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت ► 
بيانيه توافق سطح خدمت► اداره صادرات و واردات / خانم همت زاده /32220235 داخلی 103
ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي

10031459000
نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي)  ►
10031459100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاسها / آقای دایی جواد/ 32220235 داخلی 204
علامت گذاري وسايل توزين و سنجش   ►
10031459101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاسها / آقای دایی جواد/ 32220235 داخلی 204
ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع   ►
10031459102
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير  خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاسها / آقای دایی جواد/ 32220235 داخلی 204
نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )  ►
10031459103
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاسها / آقای دایی جواد/ 32220235 داخلی 204
صدور گواهينامه كاليبراسيون   ►
10031459104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاسها / آقای دایی جواد/ 32220235 داخلی 204
نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول    ►
10031459105
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاسها / آقای دایی جواد/ 32220235 داخلی 204
ترويج و فرهنگ سازي استاندارد
10031940000
ترويج و فرهنگ سازي استاندارد
10031940000
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه ترويج استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره آموزش و ترويج/خانم پویان / 32220235 داخلی 104
آموزش استاندارد سازي
18051941000
آموزش استاندارد سازي برون سازماني  ►
18051941100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مديريت يكپارچه آموزش ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره آموزش و ترويج/خانم پویان / 32220235 داخلی 104
آموزش كارشناسان استاندارد  ►
18051941101
الكترونيكي   لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مديريت يكپارچه آموزش ► سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه توافق سطح خدمت► اداره آموزش و ترويج/خانم پویان / 32220235 داخلی 104
آموزش مسئولين كنترل كيفيت  ►
18051941102
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات► سامانه مديريت يكپارچه آموزش ►

سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
سوالات متدوال زیرخدمت ► بيانيه
توافق سطح خدمت►
اداره آموزش و ترويج/خانم پویان / 32220235 داخلی 104