دسترسی سریعواحد اجرای استاندارد
 
فرم های بخش اجرای استاندارد
فرم درخواست صدور پروانه
فرم های مربوط به صدور پروانه حلال
مدارک مورد نیاز صدور پروانه استاندارد
راهنمای اظهاریه انطباق
اظهاریه انطباق
پرسشنامه اطلاعات فنی
فرم برون سپاری آزمونها
قرارداد استاندارد تشویقی
لیست تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت
واحد آموزش تدوین استاندارد
 
نمونه فرم های کاربردی واحد آموزش
مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت مراکز آموزشی ارائه دهنده خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفیت
فرایند تایید مراکز آموزشی همکار
فرم اطلاعات مراکز آموزش همکار

مدارک مربوط به دستور العمل انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه
مستندات الزامی جهت شرکت در فرآیند انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه
جدول امتیاز دهی مراکز آموزشی نمونه
ضوابط انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه
فرآیند انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه
فرم های بخش آموزش و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
فرم قرارداد کار معین
آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت
منابع آزمون مدیران کنترل کیفیت
منابع آزمون مدیران کنترل کیفیت
مدیران کنترل کیفیت نمونه
شرایط ورود به فرایند انتخاب و راهنمای تکمیل فرم ضوابط ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت
فرم ضوابط ارزشیابی
دستورالعمل انتخاب مدیران کنترل کیفیت

واحد تأیید صلاحیت
 
فرم های تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
روش اجرایی تمدید،تعلیق وابطال گواهینامه آزمایشگاه های همکار
مراحل تسویه حساب جهت تمدید/صدور پروانه آزمایشگاه همکار
اطلاعات و فرم های مورد نیاز آزمایشگاه های متقاضی تایید صلاحیت
دانلود متن استاندارد 17025

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان شرکت های بازرسی کالا جهت نمونه برداری و بازرسی کالا داخل کشور
دانلود

مدارک مورد نیاز و نحوه صدور یا تمدید پروانه کارشناس استاندارد حقوقی
دانلود

واحد واردات و صادرات
 
فرم درخواست حذف بازرسی در مبدا