دسترسی سریع

نام و نام خانوادگي : دکتر مهدی پژوهش                                                                               

عنوان شغل : مديرکل                                                                                                                                 

مدرک تحصيلي : دکترای مهندسی خاک گرایش فرسایش و رسوب از دانشگاه تهران                                                                    
سوابق اجرايي مديريت : مدیرگروه رشته مهندسی طبیعت دانشگاه شهرکرد به مدت 2 سال
                             معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی به مدت 2 سال
                             رئیس دانشکده منابع طبیعی به مدت 2 سال