دسترسی سریع

پدافند سایبری
پدافند سایبری چیست؟
بهره گیری از کلیه امکانات غیرمسلحانه سایبری و غیرسایبری کشور، به منظور ایجاد بازدارندگی، پیش‌گیری
، ممانعت از انجام، تشخیص به موقع، مقابله موثر و بازدارنده با هرگونه تهاجم سایبری به سرمایه های ملی
سایبری جمهوری اسلامی ایران، توسط متخاصمین سایبری، اعم از نیروی سایبری کشورهای متخاصم و
  گروه های تحت حمایت پنهان دولت های متخاصم، به نحوی که امکان تهاجم سایبری را از کلیه
متخاصمین، سلب نماید.
رویکرد پدافند سایبری چیست؟
رویکرد پدافند سایبری اتخاذ شده توسط قرارگاه پدافند سایبری کشور، ایجاد بازدارندگی سایبری، از طریق مقابله
پدافند و مقابله قانونی با هرگونه تهدید سایبری و پایدارسازی و ایمن سازی سرمایه های ملی سایبری جمهوری
اسلامی ایران می باشد.
سناریوهای جنگ سایبری چیست؟
سناریو (۱) : عملیات شناسایی سایبری با حمایت دولت ها باهدف جمع آوری اطلاعات برای طراحی تهاجمات
سایبری بعدی
سناریو (۲) : یورش ( تهاجم ) سایبری با هدف بسترسازی برای هرج ومرج و شورش مردمی
سناریو (۳) : یورش سایبری با هدف از کار اندازی زیرساخت ها و تسهیل تهاجم فیزیکی
سناریو (۴) : یورش سایبری به عنوان مکمّل همزمان تهاجم فیزیکی
سناریو (۵) : یورش سایبری تمام کننده ( تهاجم سایبری به عنوان هدف نهایی )
جنگ سایبری چیست؟
بالاترین سطح و پیچیده ترین نوع از تهاجم سایبری ( عملیات سایبری ) است که علیه منافع ملی
سایبری کشورها انجام شده و شدیدترین پیامدها را به همراه خواهد داشت. ویژگی های این نوع از
تهاجم های سایبری، برای آن که دولت ها،  آنها را جنگ علیه منافع ملی خود تلقی نمایند، عبارت است از :
·  منشاء جنگ سایبری : نیروی سایبری کشور مهاجم یا گروه های سازماندهی شده تحت حمایت
دولت های متخاصم، یا سلاح‌های سایبری تحت‌کنترل یا رهاشده توسط این نیروها
سلاح سایبری چیست؟
سامانه ی سایبری است که برای واردنمودن خسارت ( تخریب ) به ساختار یا عملیات سامانه های
سایبری دیگر، طراحی و تولید شده باشد. این سامانه ها، شامل شبکه بات ها، بمب های منطقی،
افزارهای بهره برداری از آسیب پذیری سایبری، انواع بدافزارها و سامانه های تولید ترافیک حملات
ممانعت از سرویس و ممانعت از سرویس توزیع شده می باشند که برای انجام تهاجم های سایبری،
مورد استفاده قرار می گیرند. سلاح‌های سایبری به دو دسته‌ی اصلی سلاح‌های رها شده در شبکه
و سلاح‌های سایبری برخوردار از کنترل آتش انسانی طبقه‌بندی می‌شوند.
حادثه سایبری چیست؟
پیامد یک تهاجم سایبری است و در تعریف، رویداد منتهی به نقض یا در شرف نقض قرار گرفتن
سیاست امنیتی یک سرمایه ملی سایبری است. ویژگی های اصلی حادثه سایبری، عبارت از غیرمنتظره
بودن، اثرات سوء داشتن و ایجاد نمودن اختلال در عملکرد یا انهدام سرمایه ملی سایبری می‌باشد.
تهاجم سایبری چیست؟
"به هرگونه اقدام غیرمجاز سایبری، که با هدف نقض سیاست امنیتی یک سرمایه ملی سایبری و ایجاد خرابی
یا خسارت، ایجاد اختلال در عملکرد یا از کار اندازی خدمات و یا دستیابی به اطلاعات سرمایه ملی سایبری
مذکور انجام گیرد، تهاجم سایبری اطلاق می گردد". همچنین "استفاده عمدی از یک سلاح سایبری، علیه
یک سامانه اطلاعاتی، به شکلی که موجب بروز یک حادثه سایبری شود". نیز تهاجم سایبری تلقی می شود.
تهاجم های سایبری شاخص عبارت هستند از: جرایم سایبری سازمان یافته، عملیات شناسایی برای تهاجم
سایبری،مبارزه ( ستیز / نزاع ) سایبری  و جنگ سایبری
شدت تهدید سایبری چیست؟
تهدیدات سایبری علیه سرمایه های ملی سایبری، در پنج سطح خیلی زیاد ( فاجعه )، زیاد ( بحران )، متوسط
( حادثه امنیتی عمده )، کم ( حادثه امنیتی ) و خیلی کم ( رویداد امنیتی ) طبقه‌بندی می‌گردند.
احتمال وقوع تهدیدات سایبری چیست؟
قابل طبقه‌بندی در سطوح خیلی زیاد (قریب الوقوع)، زیاد (محتمل)، متوسط (ممکن)، کم (غیرمحتمل) و
خیلی کم (خیلی غیرمحتمل) می‌باشند.
سطح تهدیدات سایبری چیست؟
تهدیدات سایبری، قادر به تاثیرگذاری بر سرمایه های ملی سایبری، در سطوح فراملی، ملی، دستگاهی،
استانی، منطقه حیاتی و حساس و زیرساختی می‌باشند.